הצהרת הנרשם


הצהרת הנרשם

1. הנני בעל תעודת: מציל בריכה בישראל מטעם מדינת ישראל (נא לשלוח צילום של תעודת מציל ל: ארגון מצילי הבריכה בישראל  ו  ת.ד 11000  ו  רמת גן  ו  מיקוד 52009)

2. אינני חבר בארגון מצילי הים.

3. הנני מתחייב למלא ולשמור אחר הוראות תקנון הארגון והחלטות הארגון.

4. ידוע לי שועד הארגון ראשי להפסיק את חברותי בארגון כתוצאה מהתנהלות שאינה הולמת את חברי הארגון.

שם (חובה)

תאריך (חובה)